HET IS DUIDELIJK

Wettelijke vermeldingen en algemene verkoopvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

Eigendom, publicatie:
WILLIAM DULUC – AVCK
Plaats genaamd “Le Teoulet”
24620 Les Eyzies-de-Tayak
06 87 86 51 16

Webmaster, ontwikkeling:
ALIOKI
51 Avenue de la Canéda
SIRET N ° 802729962 00034
monsieurcharles@alioki.fr

Hosting
OVH
2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX
SIRET N ° 424761419 00045

De mooiste banen van de Vézère staan ​​voor u klaar bij AVCK!

avck canoë kayak vézère dordogne

algemene verkoopvoorwaarden

Onderwerp

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten die door onze vestiging worden aangeboden en waarvan de contactgegevens in dit reserveringsbevestigingsdocument worden vermeld. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform en deze te hebben aanvaard. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen via internet, via ons reserveringsplatform.

Reservering

De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. De klant erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de reserveringsvoorwaarden van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om een reservering te maken met volledige kennis van zaken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

Boekingsproces

Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde boekingsformulier dat online toegankelijk is op ons boekingsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte informatie. Na de definitieve keuze van de te boeken diensten omvat de boekingsprocedure met name het in beslag nemen van de bankkaart in geval van een verzoek om borgstelling of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van het geboekte tarief vóór de validatie van de boeking en, ten slotte, de validatie van de boeking door de klant.

Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van onlinereserveringen geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het gekozen tarief dat door de klant is geaccepteerd, de datum van de reservering, de informatie over de service na verkoop en het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn of haar klachten kan indienen.

Annulering of wijziging door de klant

De klant wordt er overeenkomstig artikel L. 121-21-8 12° van het Franse Consumentenwetboek aan herinnerd dat hij geen herroepingsrecht heeft zoals bepaald in artikel L. 121-21 van het Franse Consumentenwetboek. In de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief zijn de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering vastgelegd. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen, d.w.z. de borg, worden niet terugbetaald. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoongegevens op de per e-mail verstuurde bevestiging van de reservering worden vermeld. Alle reserveringen zijn nominatief en mogen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij, noch gratis noch tegen betaling.

Verbruik van de dienst

In toepassing van de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant worden gevraagd om bij aankomst een polisblad in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden een identiteitsbewijs voor te leggen om na te gaan of hij of zij het polisblad al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal de vestiging ertoe brengen de klant te vragen de vestiging te verlaten zonder enige vergoeding en zonder enige terugbetaling indien er reeds een betaling is gedaan. Voor vestigingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt de klant dit reglement en verbindt hij zich ertoe het na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant te vragen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en zonder enige terugbetaling indien er reeds een betaling is gedaan.

Verantwoordelijkheid

De foto’s op ons boekingsplatform zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto’s, grafische voorstellingen en teksten die ter illustratie van de gepresenteerde vestigingen worden gereproduceerd, een zo nauwkeurig mogelijk beeld geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag waarop de dienst wordt gebruikt. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van een niet door de bank van de drager geautoriseerde vooruitbetaling. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onbruikbaar, onvolledig of frauduleus zou zijn om een reden die aan de klant toe te schrijven is, zal leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, zonder afbreuk te doen aan een eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke actie tegen de klant.

Klachten

Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten op straffe van uitsluiting binnen acht dagen na het vertrek uit de vestiging schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

Prijzen

De prijzen met betrekking tot het boeken van diensten worden voor en op het moment van de boeking aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd in de commerciële valuta van de vestiging en zijn alleen geldig voor de duur die op het reserveringsplatform is aangegeven. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in de lokale valuta van de vestiging. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn extra diensten niet in de prijs inbegrepen. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het BTW-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijzen die op de factuurdatum worden vermeld. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, wordt automatisch doorberekend in de prijzen die op de datum van de factuur worden vermeld.

Betaling

De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering, met uitzondering van speciale voorwaarden of tarieven, via een krediet- of privé-bankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club… volgens de mogelijkheden die het reserveringsplatform van het etablissement biedt) door in de daartoe voorziene zone (door SSL-codering beveiligde invoer) rechtstreeks het kaartnummer te vermelden, zonder spaties tussen de nummers, alsook de geldigheidsdatum (er wordt bepaald dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het ogenblik van het gebruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet naar het etablissement komen met de creditcard die hem in staat stelde de reservering te garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf in het etablissement gedebiteerd, behalve in het geval van bijzondere voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige betaling wordt gedebiteerd op het moment van de boeking. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd door een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire vergoeding, het bedrag vermeld in zijn algemene voorwaarden en bijzondere verkoopsvoorwaarden debiteren. In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds en de vestiging anderzijds om zijn reservering en betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderworpen is aan een online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, dat de aanbetaling is, gedebiteerd op het moment van de boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/nota’s elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

online betalingen met een creditcard. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt gecontroleerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, foutieve invoer van gegevens… In geval van een probleem zal de klant enerzijds contact moeten opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om zijn reservering en zijn betaalwijze te bevestigen.les paiements en ligne par carte bancaire. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt gecontroleerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, foutieve invoer van gegevens… In geval van een probleem zal de klant enerzijds contact moeten opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om zijn reservering en zijn betaalwijze te bevestigen.

Respect voor het privéleven

De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of facultatieve karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een sterretje. De verwerkte informatie is bestemd voor AVCK. De klant wordt geïnformeerd dat deze overdracht van gegevens kan worden uitgevoerd in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com, in hun hoedanigheid van professionals, hebben zich gecommitteerd aan de oprichting om alle beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor de genoemde gegevensoverdracht.

Bewijsverdrag

De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van avck worden bijgehouden, worden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van de boeking.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen om, die zowel onvoorzienbaar als onoverkomelijk is en die zowel de klant als de vestiging verhindert om de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven. Elke partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten zal dragen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren wanneer de veiligheidsvoorwaarden van de navigatie niet gewaarborgd zijn,

in de volgende 3 gevallen van overmacht:

Waarschuw Météo-France Orange voor hevige onweersbuien. Voorafgaande informatie http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/les-eyzies-de-tayac-sireuil/24620

Vézère niveau te hoog door zware regenval. Neem vooraf contact met ons op.

Vertragingen in zeewaardigheidscontroles door sterke wind. Neem vooraf contact met ons op. De huurder kan het tijdstip en de datum van de dienst wijzigen met instemming van de verhuurder.

Geschillenbeslechting

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, onverminderd eventuele dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land waar de consument woont.

Volledig

Deze algemene verkoopsvoorwaarden, de verkoopsvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die door de klant wordt meegedeeld, mag in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de reserveringsbon of -aanvraag (met inbegrip van de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopsvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet. Zodra de nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden via internet online wordt gezet, is deze automatisch van toepassing op alle klanten.