HET IS DUIDELIJK

Wettelijke vermeldingen en algemene verkoopvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

Eigendom, publicatie:
WILLIAM DULUC – AVCK
“Le Teoulet”
24620 Les Eyzies
05 53 06 92 92

Webmaster, ontwikkeling:
ALIOKI
51 Avenue de la Canéda
SIRET N ° 802729962 00034
monsieurcharles@alioki.fr

Hosting
OVH
2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX
SIRET N ° 424761419 00045

De mooiste banen van de Vézère staan ​​voor u klaar bij AVCK!

avck canoë kayak vézère dordogne

algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Preambule

Artikel 1.1 Aanwijzing verkoper

Bedrijfsnaam: Duluc William

Handelsnaam: Animation Vézère Canoë Kayak (A.V.C.K.)

Hoofdkantoor: 3 chemin Castel Girou, 24620 les Eyzies

Plaats van exploitatie: le Téoulet, pont des Eyzies, 24620 les Eyzies

Siret: 503 951 352 00015

Telefoon: 05 53 06 92 92

E-mail: avck@vezere-canoe.com

Wettelijke vertegenwoordiger: William Duluc

Hierna te noemen “de Verhuurder”

Paragraaf 1.2 Doel

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in het kader van de verhuur van kano’s, kajaks en stand-up-paddles door het verhuurbedrijf voor elke persoon die handelingsbekwaam is om te contracteren (hierna te noemen “de Cliënt(en)”), ongeacht of dit consumenten of professionals zijn in de zin van de Consumentenwet.

Paragraaf 1.3. Definities

Klant: natuurlijke of rechtspersoon die onder deze algemene verkoopvoorwaarden met Verhuurder contracteert. De klant moet ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam zijn.

Groep: groep van tien of meer personen, behoudens één enkele reservering door een vertegenwoordiger.

Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan de dienst, ook al heeft hij niet rechtstreeks een contract met Verhuurder.

Service: verhuur van kano-kajak of stand-up-paddle (SUP) en eventueel een aanvullende shuttleservice.

Online contract: contract afgesloten in verband met de aankoop van dienst(en) op de website van de Verhuurder op het volgende adres: www.vezere-canoe.com

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ondernemer en consument, door uitsluitend gebruik te maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot ten hoogste de totstandkoming van de overeenkomst/offerte, exclusief de website.

Artikel 2 – Inhoud en reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle diensten die door de Verhuurder worden verkocht of te koop worden aangeboden.

Ze zijn van toepassing op verkopen via alle distributie- en marketingkanalen.

Elke bestelling of aankoop impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden die prevaleren boven alle andere voorwaarden, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk door de Verhuurder zijn aanvaard en die op het ondertekende reserverings-/offertecontract staan.

Artikel 3 – Precontractuele informatie

De Klant erkent, voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling en/of het sluiten van het ondertekende contract/offerte, op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en van alle informatie opgesomd in artikel L. 221-5 van de consumentencode wanneer hij een consument is.

Artikel 4 – Eindprijs en bijkomende belastingen

Paragraaf 4.1. Eindprijs en bijkomende belastingen

De huurprijs wordt aangekondigd in euro’s, alle belastingen inbegrepen (TTC) per persoon. Het kan worden uitgedrukt in de vorm van een vast tarief in het geval van groepen. Het wordt eventueel berekend op basis van het aantal deelnemers.

De prijs omvat de elementen vermeld in de ondertekende bestek/contract.

Tenzij anders vermeld in de omschrijving van de dienst en in het contract/offerte, is in de prijs niet inbegrepen vervoer naar de plaats van dienst, verblijf- en verblijfkosten, maaltijden en dranken, ter plaatse te betalen onkosten, evenals eventuele dienst- of dienst niet uitdrukkelijk vermeld in de omschrijving van de dienst.

Paragraaf 4.2. Betaalvoorwaarden

De Klant garandeert de Verhuurder dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingsmethode te gebruiken tijdens de validatie van het contract/ondertekening van de schatting. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om elk beheer van de reservering en elke uitvoering van de diensten op te schorten in geval van weigering van autorisatie van betaling per creditcard door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van een bedrag verschuldigd in het kader van het contract.

Door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd na effectieve inning van de verschuldigde bedragen door Verhuurder.

De Klant beschikt over verschillende betaalmiddelen die een optimale veiligheid bieden, waaronder de volgende, afhankelijk van het type gereserveerde dienst:

 1. met creditcard (creditcard, Visa-kaart), alleen online,
 2. per bankcheque,
 3. via overschrijving (overschrijvingskosten ten laste van de Klant),
 4. door ANCV of ANCV Connect vakantiecheques,
 5. contant geld

Artikel 5 – Verhuurd materiaal

Het gehuurde materiaal (hierna het “Materiaal”) omvat wat vermeld staat in de beschrijving van de diensten. In alle gevallen is inbegrepen: een waterscooter (kano, kajak of SUP), een drijfhulpmiddel per persoon, een peddel per persoon, een container of tas per verhuurbedrijf.

Artikel 6 – Waarborgsom

De verhuurder kan bij de boeking een borg vragen, waarvan het bedrag vermeld staat op de offerte en op de beschrijving van de diensten.

De borg kan geheel of gedeeltelijk worden ingehouden in geval van schade aan de Uitrusting toen deze onder de verantwoordelijkheid van de Klant viel (onverminderd de mogelijkheid om een aanvullende schadevergoeding te vragen die overeenkomt met het bedrag van de werkelijk geleden schade).

Artikel 7 – Gebruik huurapparatuur

De huurbevestiging draagt de bewaring van het gehuurde Materieel over aan de Klant voor de duur van de huur. De huur begint wanneer het Materieel wordt overhandigd door de Verhuurder en eindigt wanneer het Materieel door de Klant wordt teruggegeven aan de Verhuurder in overeenstemming met het contract.

De klant verbindt zich ertoe zorg te dragen voor het gehuurde Materieel en het terug te bezorgen in dezelfde staat waarin het werd overhandigd door de Verhuurder.

In geval van schade aan de Uitrusting verbindt de Klant zich ertoe alle schade te vergoeden. Ter informatie, de basisprijs voor het gehuurde Materieel is als volgt:

Riviera Kano: € 700 excl. btw, Riviera XL Kano: € 850 excl. btw, Kajak Optimo: € 700 excl. btw, Kajak Brio: € 650 excl. btw, Kajak Tango: € 400 excl. btw, Kajak Mezzo: € 400 excl.

Peddel voor één volwassene: € 35 excl. btw, peddel voor één kind: € 20 excl. btw, dubbele peddel: € 35 excl. btw

Drijfvest: € 40 excl. btw

Nestbare container: € 40 excl. btw

Artikel 8 – Verplichtingen van de klant

De Cliënt verbindt zich zowel voor zichzelf als voor alle deelnemers die hij vertegenwoordigt:

– Dat elk van de deelnemers 25 meter kan zwemmen en zichzelf kan onderdompelen,

– Om niet te zeilen met een kind jonger dan 5 jaar,

– Dat elke deelnemer tijdens de vaarperiode een vest (drijfhulpmiddel) en gesloten schoenen draagt,

– Om alle apparatuur die onder deze service valt in hun oorspronkelijke staat terug te bezorgen aan de verhuurder,

– Geabonneerd zijn op een privaatrechtelijk aansprakelijkheidscontract dat geldig is op de dag van de dienst,

– Geen fysieke of psychologische contra-indicatie hebben voor het uitoefenen van de activiteit,

– zich te onthouden van het dragen van laarzen, het achterlaten van nautische uitrusting en afval op de baan en het betreden van privé-eigendommen langs de baan waartoe de toegang niet uitdrukkelijk is toegestaan,

– Dat alle deelnemers een overdracht van beeldrechten verlenen in overeenstemming met het volgende artikel,

– En meer in het algemeen, de veiligheidsinstructies te respecteren die vermeld staan in artikel 8, in het Veiligheidscharter (in de bijlage) en ter plaatse gegeven door de Verhuurder of zijn team.

Artikel 9 – Overdracht van rechten

Van Verhuurder kan worden verlangd dat hij foto’s of video’s maakt waarop Klant kan verschijnen.

Door deze AV te aanvaarden, geeft de Klant zonder voorbehoud toestemming aan de Verhuurder om zijn foto en die van andere deelnemers, in het bijzonder minderjarigen, vast te leggen om foto’s en andere stilstaande beelden te laten maken die hem vertegenwoordigen tijdens de uitvoering van de Dienst.

De afbeeldingen mogen gedurende tien jaar en gratis door Verhuurder in elke vorm en elk medium wereldwijd worden geëxploiteerd en gebruikt. Het is de Verhuurder echter verboden de foto’s en video’s op de markt te brengen en elke vorm van exploitatie uit te voeren die de persoonlijke levenssfeer of de goede naam van de klant of deelnemers zou kunnen schenden.

Het is mogelijk dat externe dienstverleners tijdens de dienst ook foto’s maken. Verhuurder wijst alle verantwoordelijkheid dienaangaande van de hand.

Artikel 10 – Reserveringen

De boekingsvoorwaarden zijn als volgt:

 • Online verkoop: de klant selecteert de dienst(en) die hem interesseren en plaatst deze in zijn winkelmandje. Vervolgens bevestigt hij zijn wens om te boeken, accepteert deze algemene voorwaarden en gaat over tot online betaling. De klant ontvangt een boekingsbevestiging per e-mail.
 • Verkoop aan de balie: de klant meldt zich ter plaatse en informeert de verhuurder over de diensten die hij wenst af te nemen. Hij leest en aanvaardt deze algemene voorwaarden en gaat vervolgens over tot betaling.
 • Verkoop op afstand: De Klant kan op afstand boeken, per e-mail of telefonisch.

Per e-mail: de Klant informeert de Verhuurder over de gekozen dienst(en) en de Verhuurder stuurt een offerte/contract met deze AV. De Klant stuurt de ondertekende offerte/het contract per e-mail of per post terug nadat hij deze AV heeft gelezen en geaccepteerd, evenals de aanbetaling of de volledige betaling van de dienst, naargelang het geval. De Verhuurder stuurt een boekingsbevestiging per e-mail of brief zodra de betaling is ontvangen en geïnd.

Telefonisch: de klant reserveert de gekozen dienst vooraf en maakt vervolgens de reservering aan de balie.

In het geval van een reservering (via welk kanaal dan ook) door een Groep, moet het definitieve aantal deelnemers uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Dienst aan de Verhuurder worden meegedeeld (hierna “Bevestiging van het aantal deelnemers” genoemd) ).

Artikel 11 – Geen herroepingsrecht

Artikel L. 221-28 van het consumentenwetboek bepaalt dat het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van accommodatiediensten, anders dan woonruimte, goederenvervoer, huurauto, catering of vrijetijdsactiviteiten die moeten worden geleverd op een bepaalde datum of periode. Artikel L. 221-2 van de Consumentenwet sluit deze optie ook uit voor personenvervoer en toeristische pakketten.

De Verhuurder maakt gebruik van dit gebrek aan herroepingsrecht en geeft aan dat de Klant voor alle diensten die vallen onder artikel L. 221-28 of L. 221-2 van de Consumentenwet geen enkel herroepingsrecht heeft.

Artikel 12 – Beveiliging

De Klant aanvaardt en verbindt zich ertoe, voor hemzelf en voor alle deelnemers voor wie hij reserveert, het Veiligheidshandvest (bijgevoegd) te respecteren.

Minderjarigen onder de 18 jaar zonder begeleiding van een volwassene (wettelijke voogd) kunnen geen Apparatuur huren. Ze blijven onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogden die verklaren dat ze minstens 25 meter kunnen zwemmen om zichzelf onder te dompelen.

Kanovaren is toegankelijk voor iedereen vanaf 5 jaar, mits het kind minimaal 25 meter kan zwemmen, zich kan onderdompelen en zich prettig voelt in het water.

De Verhuurder kan het niveau van sportbeoefening van de deelnemers, noch hun fysieke of medische toestand controleren. De Klant stemt ermee in dat alle deelnemers de mogelijkheid hebben om de service te oefenen.

Deelnemers stemmen ermee in niet onderworpen te zijn aan een medische contra-indicatie voor het uitoefenen van de dienst. De Diensten worden niet aanbevolen voor zwangere vrouwen.

LET OP: Als een deelnemer geen medische contra-indicatie heeft, maar afhankelijk is van speciale medische zorg of behandeling (astma, diabetes, enz.) of als zijn gezondheidstoestand speciale aandacht vereist (fragiele gewrichten, rugklachten, verplicht dragen van een bril, enz.), moet hij absoluut de juiste noodmedicatie verstrekken, volgens medische aanbevelingen en zijn arts raadplegen voor advies.

De klant die de reservering heeft gemaakt, is als enige verantwoordelijk en verbindt zich ertoe dat de deelnemers die de bemanning vormen, over de fysieke en psychologische voorwaarden beschikken die nodig zijn voor het beoefenen van de kano-kajakactiviteit.

De Klant en de deelnemers verbinden zich ertoe de veiligheids- en navigatie-instructies na te leven die hen door het team van de Verhuurder worden meegedeeld tijdens de veiligheidsbriefing voor aanvang van de dienst.

De Klant en de deelnemers verbinden er zich ook toe de diensten niet uit te oefenen onder invloed van alcohol of drugs of enige andere substantie die hun onderscheidingsvermogen kan aantasten.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om elke persoon te weigeren die de instructies niet naleeft en die zijn veiligheid of die van anderen in gevaar zou kunnen brengen. Deze weigering geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door de Verhuurder.

De Verhuurder behoudt zich ook het recht voor om tijdens de service een deelnemer uit te sluiten wiens gedrag het goede verloop van de activiteit kan verstoren of de veiligheid of rust van andere deelnemers in gevaar kan brengen. De opdrachtgever of deelnemer kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie of schadevergoeding.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

De Verhuurder is verzekerd voor Beroeps Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de verkochte diensten.

Elke deelnemer moet gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (en bij voorkeur een individueel ongeval) met de verzekering van zijn keuze voor het beoefenen van wildwatersporten.

In het geval van een verhuur zonder begeleiding door een instructeur, stemt de Klant ermee in dat alle deelnemers voldoende kennis en technische vaardigheden hebben om deze sportactiviteit te beoefenen. De Klant en de deelnemers oefenen in dit geval onder hun volledige verantwoordelijkheid en op eigen risico, de Verhuurder is niet verantwoordelijk.

Elke deelnemer is zich ervan bewust, gezien de specifieke aard van het aquatisch milieu, dat hij bepaalde risico’s kan lopen, met name vanwege de afgelegen ligging, het isolement en het specifieke karakter van het milieu (met name rivieren, rivieren, meren en zeeën). Hij gaat ervan uit met volledige kennis van zaken en hij dient de regels van voorzichtigheid en veiligheid na te leven en de adviezen van de Verhuurder en de professionals op te volgen.

De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het verlies, de diefstal (ook in voertuigen) of het breken van voorwerpen (bv. brillen, camera’s, enz.) die deelnemers tijdens de dienst mee kunnen nemen en die voor het verloop van die dienst kunnen verstrekken.

Mobiele telefoons, camera’s en alle apparatuur of objecten die bang zijn voor water moeten worden beschermd door een geschikte waterdichte hoes die door de deelnemer wordt meegebracht. De Verhuurder garandeert niet de dichtheid van de containers en kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de inhoud van de container water zou opnemen en beschadigd zou raken.

Bij diefstal of beschadiging van het uitgeleende materiaal kan van de deelnemer/klant een vergoeding voor slijtage of een volledige terugbetaling van het materiaal worden gevraagd.

Artikel 14 – Wijziging van het contract

Elke dienst die wordt afgebroken of niet wordt gebruikt door de Klant, of die te laat wordt gestart door de Klant, geeft u geen recht op enige terugbetaling.

De Verhuurder verbindt zich tegenover de Klant enkel voor de verkochte diensten.

Elke wijziging moet uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden door de Verhuurder. De wijziging kan onderworpen zijn aan extra prijzen, die aan de Klant zullen worden meegedeeld alvorens verder te gaan.

In het geval van een reservatie door een Groep, indien deze laatste in minder aantallen arriveert dan het verwachte aantal deelnemers bij de bevestiging van het aantal deelnemers, blijft het volledige oorspronkelijk voorziene groepstarief van toepassing (100%). In het geval dat de Groep zich in grotere aantallen aandient, is Verhuurder gerechtigd ongeplande deelnemers te weigeren. Als de klanten weigeren de grootte van hun groep te verkleinen tot de grootte die is overeengekomen bij de bevestiging van het aantal deelnemers, kan de verhuurder weigeren de dienst uit te voeren en wordt het contract beëindigd op eigen schuld van de klant, zonder dat er enige terugbetaling plaatsvindt. , en de volledige prijs van de service is verschuldigd.

Artikel 15 – Beëindiging van het contract

Artikel 15.1 Beëindiging van de overeenkomst door de Klant

De Klant heeft de mogelijkheid om het contract op elk moment op te zeggen, vóór aanvang van de dienst. Om deze opzegging geldig te laten zijn, moet hij de Verhuurder hiervan per e-mail of per post op de hoogte stellen.

In dit geval zal de Verhuurder de Klant vragen om administratiekosten voor de beëindiging te betalen (forfaitair bedrag van 10 euro) en kan hij deze inhouden op alle of een deel van de termijnen of het reeds betaalde saldo, volgens het volgende schema:

Als de annulering plaatsvindt:

– Voor 48 uur vanaf de start van de gereserveerde dienst; 100% van het totale huurbedrag wordt binnen 7 dagen via overschrijving terugbetaald, verminderd met de forfaitaire administratiekosten van 10 euro per reservering.

– Minder dan 48 uur na aanvang van de gereserveerde dienst of na een no-show; Er wordt 100% van het totale huurbedrag in rekening gebracht.

Wanneer de opzegging van de Klant het gevolg is van overmacht, zijn de opzeggingskosten niet verschuldigd.

De datum van opzegging is de datum van ontvangst door de Verhuurder van het verzoek van de Klant.

Artikel 15.2 Beëindiging van de overeenkomst door Verhuurder

De Verhuurder heeft de mogelijkheid om het contract op elk moment op te zeggen, voor aanvang van de dienst. Aan de Klant wordt een rapport of tegoed aangeboden. In geval van weigering zal de klant worden terugbetaald.

De Klant kan geen aanspraak maken op enige bijkomende schadevergoeding wanneer de annulering het gevolg is van de onmogelijkheid om de dienst onder optimale veiligheidsomstandigheden uit te voeren (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden) of in geval van overmacht.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren wanneer de veiligheid van de navigatie niet gegarandeerd is. Dit resulteert in de volgende 3 gevallen van overmacht;

 • Indien de gereserveerde dienst plaatsvindt binnen het tijdslot van een “Weeralarm Frankrijk”, oranje weerwaakzaamheid voor hevig onweer. Overleg vooraf:

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/les-eyzies-de-tayac-sireuil/24620

 • Waterpeil Vézère te hoog door hevige regenval. Neem contact met ons op en raadpleeg Vigicrue-Montignac (alle publiek: minder dan 80 cm, met ervaring tussen 1 m en 80 cm):

 https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3station.php?CdEntVigiCru=14&CdStationHydro=P416101001&GrdSerie=H&ZoomInitial=1

 • Vertragingen luchtwaardigheidscontrole door harde wind. Neem contact met ons op.

Artikel 16 – Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 16.1 Verzamelde gegevens

Als onderdeel van zijn kano-kajakverhuuractiviteit implementeert en beheert de Verhuurder de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Klanten en Begunstigden.

Zo verzamelt de Verhuurder de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens vermeld in het contract, betalingsvoorwaarden.

Artikel 16.2 Doel

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is essentieel voor de contractuele uitvoering en in geval van weigering om te communiceren, wordt de Klant blootgesteld aan moeilijkheden bij de uitvoering van de dienst die geen aanleiding kunnen geven tot de aansprakelijkheid van de Verhuurder.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld om het beheer van het cliënteel van de verhuurder in het kader van het sluiten van het contract en de uitvoering ervan te verzekeren, op basis van de toestemming van de cliënt. Ze worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarmee de Klant heeft ingestemd.

Meer specifiek zijn de doeleinden als volgt:

 • Identificatie van personen die de diensten gebruiken en/of reserveren
 • Formalisering van de contractuele relatie
 • Uitvoering van de bij de Verhuurder gereserveerde diensten
 • Beheer van contracten en reserveringen (met name distributie van kano’s, beheer van reizen)
 • Communicatie naar partners met het oog op dienstverlening door de betrokken partners
 • Boekhouding, met name beheer van klantenrekeningen en opvolging van klantenrelaties
 • Verwerken van handelingen met betrekking tot Klantenbeheer
 • Commerciële communicatie en prospectie, animatie.

Artikel 16.3 Personen bevoegd tot toegang tot de gegevens

De personen die bevoegd zijn om toegang te krijgen tot de binnen Verhuurder verzamelde gegevens zijn de volgende: de werknemers van Verhuurder en zijn partners die betrokken zijn bij de door de Klant gevraagde diensten, en, indien van toepassing, de onderaannemers dienstverleners van Verhuurder die deelnemen aan de realisatie en/of of de administratie van diensten en wordt verzocht om in dit verband tussenbeide te komen in de verwerking, waarbij dan wordt gespecificeerd dat in een dergelijk geval, of het nu gaat om partners of onderaannemers, dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving. .

Artikel 16.4 Bewaren van gegevens

Deze verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn die verband houdt met het doel van de verwerking en maximaal 5 jaar.

De persoonsgegevens met betrekking tot de bankkaart van de Klant worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die nodig is voor de voltooiing van de transactie.

Persoonsgegevens met betrekking tot een prospect die geen reserveringscontract afsluit met de Verhuurder worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf hun verzameling.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard zolang de Klant zich niet uitschrijft, bij het aanbieden van een nieuwsbrief.

Verhuurder treft organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beveiligen tegen wijziging, vernietiging en ongeautoriseerde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat Verhuurder de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

De Verhuurder heeft de rechten en plichten van Klanten en Begunstigden met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens geformaliseerd in een document genaamd Klantenregister, toegankelijk op het volgende adres: AVCK – Le Téoulet – 24620 les Eyzies en op verzoek van de Verhuurder.

Paragraaf 16.5. Rechten van de houder van de verzamelde gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, heeft elke gebruiker het recht om, om legitieme redenen, de verzameling en verwerking van zijn persoonlijke gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, te verzetten en te corrigeren. Het is mogelijk om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een ondertekende brief aan de verwerkingsverantwoordelijke te schrijven, in naam en e-mail van de verwerkingsverantwoordelijke, met een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek.

De Verhuurder heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: William DULUC (06 87 86 51 16).

De Klant kan op elk moment een klacht indienen bij de CNIL op de manier zoals aangegeven op zijn website (https://www.cnil/fr).

Paragraaf 16.6. Wijziging van de clausule

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien er een wijziging wordt aangebracht aan deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de Verhuurder zich ertoe de nieuwe versie op zijn site te publiceren, en zal hij de gebruikers eveneens per e-mail op de hoogte brengen, binnen een termijn van minimaal 15 dagen voor de ingangsdatum.

Paragraaf 16.7. Verzet tegen cold calling

U hebt het recht om u te registreren op de lijst van verzet tegen werving op de volgende website: http://www.bloctel.gouv.fr/

Artikel 17 Verzekering

De Verhuurder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die zijn activiteit dekt.

De Klant verbindt zich ertoe zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en up-to-date te houden om de door hem veroorzaakte schade te dekken.

Artikel 18 Beslechting van geschillen

Artikel 18.1 toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De toepassing van het Franse recht kan de Consument-klant echter niet beroven van de dwingende bepalingen van zijn land van verblijf. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke regels als voor de vormregels.

Paragraaf 18.2. Bemiddeling

In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van de consumentenwet heeft de verhuurder een bemiddelingssysteem voor consumenten opgezet. De gekozen bemiddelingsentiteit is: SAS CNPM – MÉDIATION – CONSUMPTION. Ons lidnummer: CNPM13740

In geval van een geschil kan de consument zijn klacht indienen op de site:

http://cnpm-mediation-consumption.eu

of per post door te schrijven naar CNPM – MÉDIATION – CONSUMPTION 27, avenue de la Liberation – 42400 SAINT-CHAMOND

Paragraaf 18.3. Online verkoop

In het geval dat de dienst online door de klant is gekocht, wordt deze laatste geïnformeerd dat hij de optie heeft, in overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, om een klacht in te dienen en een instantie voor geschillenbeslechting te selecteren op de volgende website:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.

Paragraaf 18.4. Bewijs

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens in de informatiesystemen van de Verhuurder bewijskracht hebben voor bestellingen, verzoeken en elk ander element met betrekking tot het gebruik van de site. Ze kunnen geldig worden overgelegd, met name in de rechtbank, als bewijsmiddel, op dezelfde manier als elk ander schriftelijk document.